Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tennisloods.nl

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Tennisloods
Postadres:

Ir.P.Calandstraat 11
3841KA Harderwijk


Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 08199377. Het BTW-nummer van Tennisloods is: NL176549699B01

Tennisloods.nl is 24/7 bereikbaar per mail.


Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die
aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals
deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om
Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Tennisloods.nl met wie Tennisloods.nl een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen:  Tennisloods.nl en Klant gezamenlijk.

1.6 Tennisloods.nl: de partij welke zich bedient van Algemene
Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Tennisloods, te vinden onder de URL
<http://www.tennisloods.nl>.

1.8 Zaken: zaken welke Tennisloods.nl op haar Website aanbiedt, welke
zaken Klant kan bestellen.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email)
nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of
(rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet
mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere
algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een
vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele
Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Tennisloods.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld
zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk
voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen
geven. Indien Tennisloods.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van
voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden,
draagt Tennisloods.nl er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de
Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor
Tennisloods.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder
geval binnen 30 (dertig) dagen.


Artikel 4 Prijzen, betaling en verzending

4.1a Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere
van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzend- en handelingskosten.
Deze worden bij de Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.1b Bij tijdelijke acties is het mogelijk dat er boven een bepaald bedrag geen verzend- en handelingskosten worden berekend.

4.2 Tennisloods.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit
laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen
zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van electronische vooruitbetaling ( IDEAL)
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank)
c. door middel van achteraf betalen. Deze optie is alleen mogelijk voor bedrijven met een KvK nummer of tennisverenigingen.

4.4 Alle bestelde artikelen worden met uiterste zorg verpakt en verzonden met PostNL. Dit kan zijn per pakketpost maar ook briefpost.


Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails
zijn indicatief.

5.2 Tennisloods.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven
leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voorzover Tennisloods.nl niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken
aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Tennisloods.nl heeft laten weten de
Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de
Overeenkomst te annuleren. Artikel is dan van overeenkomstige toepassing.


Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen dertig (30) dagen na
ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Tennisloods.nl mits:
a. De Zaken in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende
gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Tennisloods.nl.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het
risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door
Klant worden aanvaard- totdat Tennisloods.nl het in ontvangst heeft genomen.

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft
op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel is bij herroeping van
overeenkomstige toepassing.


Artikel 7 Retouren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de verwachting treedt de Klant in overleg met Tennisloods.nl alwaarna Klant is gerechtigd de Zaken retour te sturen naar Tennisloods.nl mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geinspecteerd en eventuele gebreken aan Tennisloods.nl binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Tennisloods.nl
c. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Tennisloods.nl het in ontvangst heeft genomen.
d. Retouradres:
Tennisloods
T.a.v. Retour
Ir. P. Calandstraat 11
3841KA Harderwijk.
e. Voor het verwerken van een creditering ontvangen wij graag uw rekeningnummer. Factuur of kopie toevoegen bij de retourzending. Bij ruilen graag de juiste maat of artikel vermelden op de factuur.


7.2 Indien na onderzoek van Tennisloods.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Tennisloods.nl met Klant in overleg treden.

7.3 Indien na onderzoek van Tennisloods.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:
a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak
goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel van overeenkomstige toepassing is.

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.


Artikel 8 Verwerking persoonsgegegvens

8.1 Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze
verwerking slechts om:
a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen
omtrent (nieuwe) producten en diensten van Tennisloods.nl

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via electronische weg naar Klanten (zoals
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten) als in
voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming
gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is
verleend zal Tennisloods.nl deze uitingen sturen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar
persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Tennisloods.nl
aan te passen bij onjuistheden.


Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met
Tennisloods.nl, welk contact telefonisch, schriftelijk en electronisch kan. De contactgegevens
welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden
vermeldt. Tennisloods.nl zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als
hiervoor bedoeld.

9.4 Klant kan het geschil –indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen -
voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Rotterdam, daaronder mede begrepen
de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.


Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Tennisloods.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene
Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de
Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden
nagekomen.

10.2 Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Tennisloods.nl
inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze
gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met
deze gegevens.
Items: 0 Totaalprijs: € 0.00 Basket